Inwestycja w kadry MGGP S.A.

MGGP S.A. rozpoczęła realizację projektu Inwestycja w kadry MGGP S.A. - dla pracownika, dla firmy, dla regionu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia, które obejmą 140 pracowników. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do podniesienia kwalifikacji kadry MGGP w takich obszarach jak: umiejętności menadżerskie, specjalistyczne, narzędziowe i językowe.
Kształtowaniu polityki personalnej MGGP S.A. towarzyszy świadomość i przekonanie, że umiejętności, wiedza i postawa pracowników są nieocenione w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i budowaniu jego pozycji rynkowej. Strategia HR MGGP w tym obszarze jest zgodna z PO KL, który wskazuje, iż inwestowanie w kapitał ludzki tworzony przez pracowników firm jest istotnym elementem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i winno mieć trwałe miejsce w strategiach rozwoju przedsiębiorstw.
Okres realizacji projektu 1 luty 2009 - 30 lipiec 2010.
Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem strukturalnym Unii Europejskiej zajmującym się promocją zatrudnienia w UE, redukcją różnic w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Fundusz zatem promuje spójność gospodarczą i społeczną.
Finansowany z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności gospodarczej.