MGGP podpisała umowę na LIDAR

W dniu 4 luty br. MGGP, jako Lider Konsorcjum firm MGGP S.A. i Geoin d.o.o., podpisała z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii umowę na wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych, na części obszaru województw: wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.
Okres realizacji projektu: 28 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Budowa systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. W szczególności elementy systemu służące wspomaganiu zarządzania ryzykiem powodziowym mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce, poprzez wyselekcjonowanie obszarów zagrożonych powodzią i ograniczaniu ekspansji gospodarczej na tych obszarach. (źródło: www.gugik.gov.pl).