Realizacja MPHP w skali 1:10 000

W dniu 15.02.2012r. MGGP S.A. podpisała umowę na realizację projektu pn. Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000.
Jest to innowacyjne przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim i podstawowym znaczeniu dla gospodarki wodnej. MPHP w skali 1:10 000 będzie trzecią mapą prezentującą sieć hydrograficzną naszego kraju. Pierwsza, w skali 1:100 000, została opracowana w latach siedemdziesiątych w formie atlasu pt.: „Podział Hydrograficzny Polski”, do którego sporządzono schemat sieci hydrograficznej w postaci bazy danych.
W związku z licznymi zmianami sieci hydrograficznej Polski, spowodowanymi zarówno czynnikami naturalnymi jak i antropogenicznymi, w latach dziewięćdziesiątych opracowana została nowa, dokładniejsza mapa w skali 1:50 000.
Przedmiotem nowo rozpoczętego projektu jest stworzenie metodyki wykonania podziału hydrograficznego Polski i jego mapy cyfrowej w skali 1:10 000, zebranie i zintegrowanie najnowszych danych dotyczących obiektów hydrograficznych, sporządzenie cyfrowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania MPHP.
Należy zaznaczyć, że prace realizowane są w ramach Projektu pn. „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na podstawie umowy nr POIG.07.01.00-00-025/09-00. Projekt ten prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy jako Lider konsorcjum we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.
Realizacja projektu przez MGGP S.A. przewiduje wykorzystanie potencjału i pełną współpracę kilku jednostek organizacyjnych Spółki: Biura Ochrony Środowiska, Zakładu Geodezji i Kartografii oraz Biura Informatyki, przy merytorycznym wsparciu pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej.