Rozpoczęcie prac nad projektem planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

W dniu 10 lipca 2012r. MGGP S.A. podpisała umowę z Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu pn. Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska.
W ramach projektu MGGP S.A. jako Lider Konsorcjum firm w składzie: MGGP S. A., Klub Przyrodników, Marta Mróz Habitats.pl wykonuje:
- Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego uwzględniającego zakres opisany w art. 20 i 29 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880, z późn. zm.), aby po ustanowieniu stał się planem ochrony dla pokrywających się z granicami Parku obszarów Natura 2000: PLB120001 Gorce i PLH120018 Ostoja Gorczańska;
- Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH120018 Ostoja Gorczańska poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego (na podstawie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie).
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zawiadomienia Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego o rozpoczęciu prac nad projektem planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tych ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody i oczekiwań społecznych dokumentów.