Konferencja planistyczna

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się Konferencja Naukowa pt.: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia.
Jej celem była wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, analizowanych przez pryzmat szans i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. W trakcie Konferencji, Marcin Rosegnal, pracownik MGGP, wygłosił referat pt. Opracowania okołoplanistyczne w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania prawne – przyczynek do dyskusji.