MGGP opisze pomniki przyrody

MGGP S.A. w konsorcjum z firmą MGGP Aero dokona weryfikacji i aktualizacji informacji o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski. W ramach projektu, realizowanego dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, powstanie kompletna baza danych uzupełniająca w zakresie pomników przyrody i użytków ekologicznych Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
Wszystkie wchodzące w jej skład obiekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym, a następnie zostaną dokładnie pomierzone w terenie. Opisywane prace będą miały w większości charakter kameralny, w wyniku czego każdy obiekt zostanie potraktowany indywidualnie.
Pomniki przyrody to twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Szacuje się, że mamy w kraju ok. 37 tys. sztuk pomników przyrody oraz 7 tys. sztuk użytków ekologicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że na pomnik przyrody lub użytek ekologiczny może się składać więcej niż jeden obiekt. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pomników przyrody gdzie wg wstępnych szacunków mamy do czynienia z ponad 100 tyś. obiektów w Polsce.