Zmiany w składzie Zarządu MGGP S.A.

30 września 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MGGP S.A. podjęło Uchwałę w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Aktualny skład Zarządu firmy MGGP S.A. przedstawia się następująco:
Ewa Laskosz - Prezes Zarządu
Irena Gutkowska-Miczek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Świerczek - Wiceprezes Zarządu
 

Dotychczasowi, Prezes Zarządu - Franciszek Gryboś oraz Wiceprezes - Małgorzata Grad objęli funkcje, odpowiednio, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zmiana ta jest wynikiem kolejnego etapu rozwoju MGGP S.A., który uwzględnia realizację nowych wyzwań stojących przed Spółką.