Forum kształcenia geodetów i kartografów

W dniach 23-24 października 2014 r. w Paprotni k. Sochaczewa odbyło się III Forum p.n. „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów”.
Honorowy Patronat nad Forum objął Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju a organizatorem Forum był Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii).
W siedmiu panelowych sesjach tematycznych poruszono następujące zagadnienia:
1. Absolwencki, rynek pracy, pracodawcy.
2. Analiza programów kształcenia na kierunku studiów geodezja i kartografia z punktu widzenia wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej i obowiązujących KRK
3. Praktyki i staże zawodowe oraz ich znaczenie w kształceniu geodetów i kartografów.
4. Studia podyplomowe, kursy, warsztaty, jako element ustawicznego kształcenia zawodowego w geodezji i kartografii.
5. Centra badawczo-rozwojowe i ich znaczenie w kreowaniu nowych obszarów współpracy nauki i gospodarki.
6. Nowe obszary zawodowe dla geodezji i kartografii.
7. Pozyskiwanie środków i finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji i kartografii w latach 2014-2020.
 
W ramach sesji pierwszej, Franciszek Gryboś, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGGP, przedstawił oczekiwania kadry menadżerskiej MGGP wobec absolwentów kierunków geodezji i kartografii oraz wskazał jak doskonalić programy nauczania, aby zaspokoić potrzeby rynku pracy.
„Kształcąc młodych ludzi, należy pamiętać także o budowaniu umiejętności postrzegania głębokiej spójności różnych specjalizacji, ich wzajemnej zależności i współistnienia: geodezji z planowaniem, projektowaniem a także pozostałymi dziedzinami kształtującymi infrastrukturę i otaczające nas środowisko. Można wyróżnić ”geodezję” w procesie inwestycyjnym, w kształtowaniu przestrzeni, w gospodarce wodnej a także w definiowaniu prawa własności i innych aspektach prawnych.
Postrzeganie geodezji, jako wiedzy i umiejętności służących do kreowania i kształtowanie infrastruktury i środowiska, sprzyjać będzie rozwojowi tej dyscypliny nauki, a absolwenci tego kierunku, co potwierdza przykład Grupy MGGP będą brali czynny udział w rozwoju rynku pracy i poszczególnych pracodawców.”
 
Forum zakończyło się opracowaniem wniosków, w zakresie których poszczególni uczestnicy forum oraz całe szeroko pojęte środowisko geodezyjne i kartograficzne, zarówno administracyjne, uczelniane jak i produkcyjne powinno podjąć starania w celu ich zastosowania.