Konferencja MPHP10

W związku z zakończeniem przez MGGP S.A. w czerwcu ubiegłego roku, realizacji projektu pn.:Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski MPHP w skali 1:10 000.
W Krakowie, w dniu 23 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Nowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski – kierunki wykorzystania w gospodarce wodnej”.
Honorowy patronat nad konferencją objął Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zgromadzonych gości powitał Pan Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu MGGP S.A. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Witolda Sumisławskiego, Prezesa KZGW, który przedstawił referat na temat strategii w gospodarce wodnej.
Celem konferencji była promocja nowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, podsumowanie wspólnej pracy, wymiana wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń, a także sformułowanie wniosków dla dalszego rozwoju w obszarze gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Polsce.
W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, a także przedstawiciele ośrodków akademickich: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz mediów.
Podczas prezentacji przedstawiono potencjalnym użytkownikom Mapę Podziału Hydrograficznego Polski MPHP w skali 1:10 000 (MPHP10) oraz nowe możliwości jej wykorzystania, m.in. jako wejściowe dane referencyjne do Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej, do procesów wdrażania dyrektyw UE, analiz hydrologicznych
i przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia MPHP10 na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.