Projekty - Infrastruktura Drogowa

Infrastruktura Drogowa

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Budowa drogi klasy GP łączącej węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego

mapa 01
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie
Okres realizacji: luty 2009 – maj 2011
Zakres projektu: Obsługa geodezyjna budowy drogi krajowej nr 94 łączącej węzeł Radzikowskiego z projektowanym i wykonywanym w ramach inwestycji węzłem Modlnica, rozbudowy węzła Radzikowskiego (III etap), przebudowy ul. Jasnogórskiej; w szczególności wykonano:
 • trwałą stabilizację oraz pomiar osnowy realizacyjnej dla całego odcinka
 • założenie reperów roboczych dla całego odcinka
 • inwentaryzacje stanu zerowego pasa drogowego i weryfikacje z danymi projektowymi
 • tyczenie wszystkich elementów projektu wykonawczego
 • inwentaryzację robót zanikających-odbiór warstw podbudowy i warstw bitumicznych
 • obmiar i rozliczenie wykonywanych jednostek dla Zamawiającego
 • bieżącą obsługę geodezyjną
 • inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji
 • mapę numeryczną inwestycji
 • pomiar osiadań
 • bazę w Systemie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach

 drog 01

linia projekt

Przebudowa drogi krajowej nr 81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice

mapa 02
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Katowicach
Okres realizacji: marzec 2007 – grudzień 2008
Zakres projektu: Obsługa geodezyjna przebudowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice, w szczególności wykonano:
 • trwałą stabilizację oraz pomiar metodą GPS osnowy realizacyjnej dla całego odcinka
 • założenie reperów roboczych dla całego odcinka
 • inwentaryzacje stanu zerowego pasa drogowego i weryfikacje z danymi projektowymi
 • tyczenie wszystkich elementów projektu wykonawczego
 • inwentaryzację robót zanikających-odbiór warstw podbudowy i warstw bitumicznych
 • obmiar i rozliczenie wykonywanych jednostek dla Zamawiającego
 • tyczenie i kontrolę współrzędnych XYZ modernizowanych obiektów mostowych i estakady
 • wyznaczenie i bieżącą obsługę tunelu (przejścia podziemnego dla zwierząt)
 • kompleksową obsługę geodezyjną Miejsca Obsługi Podróżnych
 • inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji

 drog 02

linia projekt

Budowa autostrady A-4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni)

mapa 03
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie
Okres realizacji: październik 2007 – czerwiec 2010
Zakres projektu: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji formalno-prawnej dla projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych dla budowy autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów od km 502+76.96 do km 571+111.00, w szczególności wykonano:
 • ortofotomapę i fotogrametryczny Numeryczny Model terenu (NMT0)
 • założenie i pomiar osnowy geodezyjnej
 • NMT na podstawie pomiaru bezpośredniego
 • pomiar terenowy i opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:1000
 • projekty podziałów nieruchomości

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: COMPLEX-PROJEKT sp. z o.o. (Lider), MGGP S.A. (Partner), MOSTY KATOWICE SP. z o.o. (Partner), ARCADIS PROFIL Sp. z o.o. (Partner). drog 03

linia projekt

Budowa drogi ekspresowej S-2

mapa 04
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie
Okres realizacji: grudzień 2006 – luty 2007
Zakres projektu: Wykonanie prac geodezyjno-prawnych dla opracowania studium projektu budowlanego budowy drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” o długości około 15km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej o długości około 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie” i węzłem „Marynarska”, w szczególności wykonano:
 • ortofotomapę i fotogrametryczny Numeryczny Model terenu (NMT0)
 • NMT na podstawie pomiaru bezpośredniego
 • pomiar terenowy i opracowanie mapy do celów projektowych
 • projekty podziałów nieruchomości
 • dokumentację formalno-prawną związaną z nabyciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 drog 04

linia projekt

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław (długości około 50 km)

mapa 05
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu
Okres realizacji: wrzesień 2009 – wrzesień 2011
Zakres projektu: Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław, w szczególności wykonano:
 • ortofotomapę i fotogrametryczny Numeryczny Model terenu (NMT0)
 • NMT na podstawie pomiaru bezpośredniego
 • pomiar terenowy i opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 i 1: 1000 w postaci wektorowej oraz w postaci tradycyjnej (wtórniki)
 • przeprowadzenie wywiadu branżowego w zakresie infrastruktury podziemnej
 drog 05

linia projekt

Projekt budowlany, projekt wykonawczy na rozbudowę drogi nr 14 na odcinku Sieradz – Walichnowy od km 86+050 o km 129+613

mapa 06
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi
Okres realizacji: styczeń 2009 – kwiecień 2011
Zakres projektu: Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1: 1000 oraz 1: 500 (w terminie zabudowanym i w obrębie skrzyżowań) dla projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy drogi krajowej nr 14 na odcinku Sieradz – Walichnowy od km 86+050 do km 129+613, w szczególności wykonano:
 • pomiar terenowy i opracowanie mapy do celów projektowych w postaci numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem CAD w postaci tradycyjnej
 • NMT na podstawie pomiaru bezpośredniego
 • przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenu w powiatowych zespołach ZUDP (Sieradz, Wieruszów) wraz z opracowaniem materiałów przygotowanych przez poszczególne branże projektujące sieci infrastruktury technicznej

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., DHV Polska Sp. z o.o.
drog 06

linia projekt

Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8 na odcinku Magnice-Wrocław-Długołęka

mapa 07
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu
Okres realizacji: czerwiec 2005 – listopad 2007
Zakres projektu: Nabycie praw własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę autostradowej obwodnicy Wrocławia na podstawie decyzji wojewody dolnośląskiego, w szczególności wykonano:
 • projekty podziałów nieruchomości leżących w liniach rozgraniczających planowanej obwodnicy A-8 i pozyskano decyzje zatwierdzające projekty podziałów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 • pozyskano wpisy, wyrysy, księgi wieczyste oraz inne dokumenty potwierdzające prawo własności gruntu, a także sporządzono operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości leżących w liniach rozgraniczających oraz opinię dotyczącą zasadności wykupu tzw. „działek resztujących”
 • opracowano w imieniu GDDKiA oferty kupna nieruchomości, zawarto umowy notarialne kupna-sprzedaży gruntów od dotychczasowych właścicieli prywatnych, zaś w przypadku braku zgody na zbycie nieruchomości, skierowano wnioski o wywłaszczenie gruntów do wojewody
 • pozyskano odpowiednie decyzje wojewody dolnośląskiego na podstawie wystąpień o przejęcie nieruchomości samorządu terytorialnego oraz o ustanowienie na rzecz Inwestora, prawa trwałego zarządu nieruchomościami przeznaczonymi pod budowę drogi A-8, ponadto przygotowano wnioski wieczysto-księgowe dla tej kategorii nieruchomości
 • podjęto współpracę ze służbami wojewody prowadzącymi postępowania wywłaszczeniowe oraz odszkodowawcze

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A. (Lider), MBI Sp. z o.o. (Partner), Prolex Sp. z o.o. (Partner).
drog 07

linia projekt

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków –Biecz

mapa 08
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Okres realizacji: marzec 2008 – maj 2010
Zakres projektu: Nadzór nad modernizacją drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków –Biecz, w szczególności:
 • koordynacja prac oraz nadzór nad wykonaniem dokumentacji i ST
 • sprawdzenie dokumentacji projektowej i SST
 • administrowanie projektem oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: drogowej, mostowej, kanalizacji deszczowej, z zakresu urządzeń obcych (linie elektroenergetyczne i oświetlenie, urządzenia telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, gazowa), geodezyjnej
 • koordynacja nadzoru inwestorskiego i administrowania

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. (Lider), MGGP S.A. (Partner), Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. (Partner)
drog 08

linia projekt

Budowa Autostrady A-4 odcinek Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż od km 455+900 do km 512+800

mapa 09

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Okres realizacji: luty 2010 – 2013
Zakres projektu: Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową autostrady A-4 , w szczególności:
 • budowa czterech węzłów: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice i Krzyż
 • przebudowa i budowa dróg obsługujących tereny przyległe
 • budowa miejsc obsługi podróżnych
 • wykonanie powiązania węzła Bochnia z drogą powiatową nr k 1424, węzła Brzesko z drogą wojewódzką nr 768, węzła Wierzchosławice z drogą wojewódzką nr 975, węzła Krzyż z drogą krajową nr 73
 • budowa 66 dużych obiektów w postaci: wiaduktów, estakad, mostów w ciągu i nad autostradą
 
Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o.(Lider), MGGP S.A. (Partner), DHV Polska Sp. z o.o. (Partner)
drog 09

linia projekt

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców

mapa 10

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Okres realizacji: grudzień 2009 – listopad 2012
Zakres projektu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców, w szczególności:
 • nadzór na opracowaniem projektu budowlanego, projektów wykonawczych i budową drogi ekspresowej S-8 na dwóch odcinkach Wrocław-Oleśnica i Oleśnica-Syców
 
Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A. (Lider), DHV Polska Sp. z o.o. (Partner)
drog 10

linia projekt

Budowa drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy)

mapa 11
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Okres realizacji: październik 2008 – październik 2010
Zakres projektu: Nadzór inwestorski nad budową Trasy Nowohuckiej w Krakowie na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy), w szczególności:
 • budowa drogi ekspresowej S-7 o długości około 2,7 km oraz pasów wjazdowych i zjazdowych z tej trasy
 • budowa estakady wieloprzęsłowej o długości 256,67m i szerokości całkowitej 40,1m
 • budowa mostu nad rzeką Drwiną o długości 83,2m i szerokości całkowitej 38,1m.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MBI -Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.(Lider), MGGP S.A. (Partner)
drog 11

linia projekt

Budowa obwodnicy północno-zachodniej w Bochni

mapa 12
Inwestor: Gmina Miasta Bochni – projekt budowlany, BUDOSTAL -5 S.A. – projekt wykonawczy
Okres realizacji: maj 2007 – sierpień 2009
Zakres projektu: Budowa obwodnicy północno-zachodniej w Bochni wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zadania oraz budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, w szczególności wykonano:
 • projekt budowlany i wykonawczy dla pełnego zakresu robót (jezdni, ronda, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, kładki dla pieszych, oświetlenia, przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, kanalizacji telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z separatorem i sieci wodociągowej, renowacji rowu odwadniającego wzdłuż linii kolejowej, zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej, wyburzeń/rozbiórek obiektów kubaturowych
 • nadzór autorski wraz z konsultacją – przez cały okres realizacji Kontraktu do dnia ostatecznego odbioru przez Inwestora

 drog 12

linia projekt

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc

mapa 13
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Okres realizacji: kwiecień 2008 – październik 2011
Zakres projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zadania oraz rozbudową 81 obiektów infrastrukturalnych (wiadukty, mosty, przepusty), w szczególności wykonano:
 • projekt koncepcji obwodnic miejscowości Secemin, Włoszczowa, Mieczyn, Krasocin, Łopuszno, Piekoszów
 • projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskaniem decyzji ZRID
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • projekt wykonawczy dla pełnego zakresu robót
 • materiały przetargowe

 drog 13

linia projekt

Połączenie Portu Lotniczego z portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego, Zadanie I. odcinek ul. Spadochroniarzy – ul. Budowlanych

mapa 14
Inwestor: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Okres realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2010
Zakres projektu: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Połączenie Portu Lotniczego z portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego, Zadanie I. odcinek ul. Spadochroniarzy – ul. Budowlanych, obejmujące w szczególności:
 • mapę do celów projektowych
 • dokumentacje geotechniczną
 • projekty podziału nieruchomości
 • operat terenowo-prawny
 • projekty rozbiórek
 • projekt budowlany, projekt wykonawczy
 • ocenę oddziaływania na środowisko
 • wniosek o wydanie decyzji ZRID
 • materiały przetargowe i promocyjne dla Inwestora
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
 • SIWZ dla przeprowadzenia postępowania przetargowego
 • zbiorcze zestawienie kosztów

 drog 14

linia projekt

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Koden-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Horodło-Zosin na odcinku od km 133+350 do km 162+614

mapa 15
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Okres realizacji: styczeń 2007 –lipiec 2009
Zakres projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zadania oraz przebudową dwóch obiektów inżynierskich, w szczególności wykonano:
 • projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
 • projekt wykonawczy dla pełnego zakresu robót (jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia drogi, przepustów, przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej, renowacji rowów odwadniających, zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej)
 • materiały przetargowe

 drog 15