Projekty - Gospodarka Wodna

Gospodarka Wodna

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Identyfikacja programów działań wraz z analizą efektywności kosztowej, wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach wodnych

mapa 01
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: lipiec 2008 – październik 2008
Zakres projektu: Opracowanie jednego z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami tj. Programu wodno - środowiskowego kraju (PWŚK) z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy. Projekt był wykonywany po raz pierwszy w Polsce, zatem zakres prac obejmował konieczność wypracowania przejrzystych procedur sporządzania dokumentów planistycznych w oparciu o obowiązujące akty prawne krajowe oraz wspólnotowe.

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., PROXIMA S.A.
gospwodna 01

linia projekt

Ocena oddziaływania na środowisko projektu „Program wodno-środowiskowy kraju”

mapa cala
Inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: maj 2009 – lipiec 2009
Zakres projektu: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), w szczególności wykonano:
 • identyfikację negatywnych i pozytywnych oddziaływań w oparciu o analizę poszczególnych działań zaproponowanych w dokumencie
 • identyfikacja i ocena charakteru ewentualnych oddziaływań; określenie czasu ich trwania (długoterminowe, krótkoterminowe) oraz znaczenia (wpływ znaczący, niewielki, obojętny)
 • przedstawienie i ocena, w dokumencie prognozy, stopnia realizacji zawartych w Programie założeń środowiskowych ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym
 • zaproponowanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska i ludzi oraz monitoring umożliwiający sprawdzenie efektywności przedstawionych zamierzeń Programu


gospwodna 02

linia projekt

Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

mapa cala
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: październik 2008 – listopad 2010
Zakres projektu: Opracowanie priorytetowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki wodnej kraju tj. 10-ciu planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy w Polsce.
W ramach prac:
 • sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko
 • przeprowadzono półroczną ogólnokrajową kampanię informacyjno-konsultacyjną
 • wykonano raport z działań implementacyjnych do Komisji Europejskiej

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., PROXIMA S.A.
gospwodna 03

linia projekt

Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka

mapa 04 
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Okres realizacji: lipiec 2009 – lipiec 2010
Zakres projektu: Wykonanie studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka, w szczególności:
 • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej koryt rzecznych i ich dolin
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy hydrologicznej
 • opracowanie modeli hydraulicznych dla wód o prawdopodobieństwie przewyższeni p=05%, p=1%, P=2%, p=5%, p=10%, p=20% oraz p=50%
 • wyznaczenie zasięgów stref zagrożonych powodzią
 • opracowane map przedstawiających zagrożenie powodziowe w zlewni Wisłoka, na których oprócz stref zalewowych przedstawiono również obszary wymagające ochrony z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową
 • wykonano modelowanie 2D czterech największych miast w zlewni Wisłoka tj. Rzeszowa, Krosna, Strzyżowa i Przeworska

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz.
gospwodna 04

linia projekt

Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część trans granicznego dorzecza Dunaju

mapa 05 
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Okres realizacji: luty 2010 – styczeń 2011
Zakres projektu: Opracowanie dla obszaru zlewni Czarnej Orawy planu gospodarowania wodami oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzację terenową elementów biotycznych
 • charakterystykę przyrodniczą i społeczno-gospodarczą obszaru zlewni Czarnej Orawy
 • program działań dla obszaru dorzecza międzynarodowego
 • plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza międzynarodowego wraz z warunkami korzystania z wód
 • plan ochrony obszarów Natura 2000
 • prezentacje wyników prac na spotkaniach konsultacyjnych na obszarze zlewni Czarnej Orawy

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., Klub Przyrodników Świebodzin
gospwodna 05

linia projekt

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni

mapa cala
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Okres realizacji: wrzesień 2009 – maj 2010
Zakres projektu: Określenie szczególnych działań służących poprawie stanu oraz działań prowadzących do zminimalizowania presji zidentyfikowanych w zdegradowanych zlewniach jezior i sztucznych zbiorników wodnych. Wyniki tej pracy stanowią element bazowy dla realizacji zadań w zakresie planowania w gospodarce wodnej. Zostaną wykorzystane w kolejnych etapach prac związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce m.in. przy formułowaniu warunków i ograniczeń korzystania z wód, które stanowią jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami i równocześnie odgrywają istotną rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi.

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
gospwodna 06

linia projekt

Określenie zasięgów stref zalewowych dla miasta Przemyśla w zlewni Sanu za pomocą modelowania dwuwymiarowego

 mapa 06
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Okres realizacji: lipiec 2010 – grudzień 2010
Zakres projektu: Pozyskanie informacji przestrzennych o ukształtowaniu dolin rzek stanowiących zlewnię rzeki San w okolicach miasta Przemyśl, a w szczególności koryt rzecznych w formie współrzędnych geodezyjnych i danych o pokryciu terenu dla wyznaczenia stref zalewowych i określenia obszarów zagrożonych powodzią, w szczególności wykonano:
 • pomiar koryt rzek i opracowanie wyników pomiaru
 • inwentaryzację obiektów inżynierskich, pomiar konstrukcji i opracowanie wyników pomiaru
 • wytrasowanie przekrojów dolinowych, wygenerowanie danych i opracowanie przekrojów dolinowych
 • opracowanie operatu geodezyjnego dla Zamawiającego

 

gospwodna 07

linia projekt

Opracowanie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1: 10 000

mapa cala
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: luty 2012 – czerwiec 2013
Zakres projektu: Opracowanie cyfrowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w nowej skali bazowej 1:10 000 dla potrzeb zarządzania zasobami wodnymi na obszarze całego kraju, w szczególności wykonano:
 • opracowanie wytycznych do wykonania MPHP w skali 1: 10 000 w formie cyfrowej wraz z analizą dostępnych informacji i danych
 • zebranie informacji i danych niezbędnych do opracowania poszczególnych warstw informacyjnych, budowa aplikacji, utworzenie warstw informacyjnych oraz relacyjnej bazy danych, przeprowadzenie konsultacji i uzgodnień
 • opracowanie MPHP w postaci warstw informacyjnych z relacyjną bazą danych

 

 
gospwodna 08

linia projekt

Regulacja potoku Olszynka w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica oraz w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany

mapa 07 
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Okres realizacji: grudzień 2010 – listopad 2011
Zakres projektu: Opracowanie wariantowej koncepcji rozwiązań technicznych dla regulacji dwóch odcinków potoku Olszynka w miejscowości Święcany oraz Siepietnica, w zakresie budowy umocnień brzegów na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk. Projekt obejmował również:
 • opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień oraz wymienionych decyzji
 • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych
 • sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 
gospwodna 09

linia projekt

Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki

mapa 04 
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Okres realizacji: lipiec 2009 – lipiec 2010
Zakres projektu: Wykonanie studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka, w szczególności:
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy hydrologicznej
 • opracowanie modeli hydraulicznych dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,5%, p=1%, P=2%, p=5%, p=10%, p=20% oraz p=50%
 • wyznaczenie zasięgów stref zagrożonych powodzią
 • opracowane map przedstawiających zagrożenie powodziowe w zlewni Wisłoki, na których oprócz stref zalewowych przedstawiono również obszary wymagające ochrony z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową
 • wykonano modelowanie 2D czterech największych miast w zlewni Wisłoki tj. Mielca, Dębicy, Jasła i Ropczyc.
Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz
gospwodna 10