Projekty - Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, oczyszczalni ścieków dla gminy Nowy Żmigród oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem na podstawie projektu

 mapa 01
Inwestor: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Okres realizacji: sierpień 2004 – grudzień 2009
Zakres projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 18 182m, budową łącznie 3 przepompowni ścieków, budowę łącznie 417 przyłączy, budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=500m3/d, w szczególności wykonano:
 • mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych
 • dokumentację geologiczno-inżynierską dla oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej
 • projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z kompletem opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • projekt techniczny oczyszczalni
 • zagospodarowanie terenu oczyszczalni (drogi, place, ogrodzenie)
 • pompownię ścieków
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robót
 • instrukcje rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
 • studium wykonalności, nadzór autorski

 

 ochrsrod 01

linia projekt

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Tychy – Kontrakt K2

 mapa 02
Inwestor: Budimex S.A. w Warszawie
Okres realizacji: styczeń 2007 – czerwiec 2010
Zakres projektu: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Tychy oraz projekt regulacji Potoku Tyskiego, w szczególności wykonano:
 • projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ~ 21km
 • projekt i modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej ~ 6km
 • studzienki rewizyjne i przyłączeniowe - 1.245 szt.
 • kompleksowa modernizacja szlaków Pszczółki-Pruszcz Gdański
 • separatory – 10 szt.
 • projekt regulacji ponad 7 km Potoku Tyskiego

 ochrsrod 02

linia projekt

Gospodarka ściekowa Zawiercia

 mapa 03
Inwestor: Urząd Miejski w Zawierciu
Okres realizacji: październik 2006 – październik 2009
Zakres projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej etap I i II – dla zadań pn. Gospodarka ściekowa Zawiercia, realizowanych w ramach projektu Fundusz Spójności, w szczególności wykonano:
 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla poszczególnych rejonów wchodzących w skład etapu I i etapu II
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków
 • opracowanie SIWZ
 • wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania (udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców)
 • wsparcie Zamawiającego podczas ewentualnej procedury odwoławczej w postępowaniu na wybór wykonawcy robót
 • pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych objętych projektem sporządzonym przez Wykonawcę aż do zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz warunkami kontraktowymi FIDIC

 ochrsrod 03

linia projekt

Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Lipowiec” i „Luboń Wielki”

 mapa 04
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Okres realizacji: czerwiec 2011 – listopad 2011
Zakres projektu: Sporządzenie dokumentacji, na potrzebę opracowania każdego z projektów, planów ochrony dla rezerwatu przyrody Lipowiec i Luboń Wielki, w szczególności:
 • zebranie informacji o zapisach obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sformułowanie ustaleń dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych do tych dokumentów
 • zinwentaryzowanie w rezerwacie i jego bezpośrednim otoczeniu dróg, ścieżek i infrastruktury technicznej
 • zinwentaryzowanie zagrożeń dla rezerwatów wynikających z działalności człowieka, wyznaczenie otuliny rezerwatu przyrody oraz przygotowanie dokumentacji zawierającej: opis przebiegu granic otuliny, mapę na podkładzie mapy ewidencyjnej przedstawiającą granice rezerwatu przyrody i granice jego otuliny oraz uzasadnienie przebiegu granicy otuliny
 • dla rezerwatu przyrody Lipowiec – opracowanie szczegółowego opisu obiektów kulturowych, sporządzenie mapy lokalizacji tych obiektów, opis historii przemian krajobrazu rezerwatu i jego otoczenia
 • dla każdego z rezerwatów oraz obszarów projektowanych otulin- opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonanie map cyfrowych warstw wektorowych używanych w GIS

 ochrsrod 04

linia projekt

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem

 mapa 05
Inwestor: SEWIK, Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków „Łegi” oraz „Spyrkówka”
Okres realizacji: maj 2008 – kwiecień 2009
Zakres projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, specyfikacja techniczna), w szczególności:
 • projekt stacji mikrolit
 • projekt stacji termicznej przeróbki osadów odwodnionych
 • projekt końcowej denitryfikacji w rozwiązaniu filtrów biologicznych ze złożem zawieszonym ze zintegrowanym procesem denitryfikacji
 • projekt modernizacji istniejących obiektów technologicznych oczyszczalni

 ochrsrod 05

linia projekt

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

 mapa 06
Inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: październik 2007 – kwiecień 2009
Zakres projektu: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gorzów Wielkopolski. W ramach projektu wykonano:
 • studium Wykonalności dla Projektu w zakresie strony technicznej, rzeczowej i środowiskowej oraz strony finansowej, ekonomicznej i instytucjonalnej
 • wniosek o potwierdzenie dofinansowania w ramach Funduszu Spójności dla projektu zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • mapę aglomeracji zgodnie z wytycznymi POIiŚ z uwzględnieniem danych technicznych i rzeczowych inwestycji
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • dokumentację przetargową na roboty w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz usługi (Inżynier kontraktu, promocja projektu, pomoc techniczna)

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., MAEŚ Sp. z o.o. Kraków.
 ochrsrod 06

linia projekt

Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków „Hajdów” w lublinie

 mapa 07
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Okres realizacji: marzec 2009 –listopad 2009
Zakres projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jako opis przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane oraz podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem (wg warunków kontraktowych FIDIC). Dokumentacja obejmuje następujące obiekty:
 • budynek krat
 • pompownia główna
 • piaskownik

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod Warszawa” Sp. z o.o.
ochrsrod 07

linia projekt

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

 mapa 08
Inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: luty 2007 – luty 2009
Zakres projektu: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia, którego celem jest wyposażenie gmin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych oraz zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej wody pitnej.
W ramach projektu wykonano:
 • studium Wykonalności dla Projektu w zakresie strony technicznej, rzeczowej i środowiskowej oraz strony finansowej, ekonomicznej i instytucjonalnej
 • wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz z kompletem załączników w ramach Funduszu Spójności
 • mapę aglomeracji zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z uwzględnieniem danych technicznych i rzeczowych inwestycji
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • dokumentację przetargową na roboty budowlane w oparciu oraz na wybór Inżyniera Kontraktu i wybór Wykonawcy Pomocy Technicznej

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. (Lider), MGGP S.A. (Partner), Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. (Partner)
ochrsrod 08

linia projekt

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

 mapa 09
Inwestor: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Okres realizacji: kwiecień 2010 –wrzesień 2010
Zakres projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej oraz aktualizacja SIWZ w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.
 
ochrsrod 09