Projekty - Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Opracowanie projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów oraz projektów zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

 mapa 01
Inwestor: Gmina Skrzyszów
Okres realizacji: listopad 2009 –październik 2011
Zakres projektu: Opracowanie projektów zmian Planu i Studium ukierunkowane na wprowadzenie nowych terenów pod zainwestowanie zgodne z zamierzeniami wynikającymi z polityki przestrzennej władz Gminy.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzację urbanistyczną
 • inwentaryzację obszarów objętych ruchami masowymi
 • inwentaryzację zabytków i pomników przyrody
 • opracowanie projektów zmian Planu
 • opracowanie projektów zmian Studium
 • opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko
 • opracowanie prognoz skutków finansowych do projektów zmian Planów
 • złożenie dokumentacji toku formalno-prawnego
 
 plan 01

linia projekt

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz

 mapa 02
Inwestor: Urząd Gminy Olkusz
Okres realizacji: czerwiec 2006 –grudzień 2009
Zakres projektu: Określenie polityki przestrzennej Gminy Olkusz, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, poprzez aktualizację obecnego sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów.
W ramach projektu:
 • opracowano projekt zmian Studium w części tekstowej i graficznej
 • przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko
 • skompletowano dokumentację toku formalno-prawnego

 plan 02

linia projekt

Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach

 mapa 03
Inwestor: Miasto Kielce
Okres realizacji: listopad 2005 –październik 2011
Zakres projektu: Sporządzenie Planu, którego przedmiotem jest przeznaczenie obszaru dla różnorodnych funkcji zagospodarowania przestrzennego wokół rezerwatu geologicznego „Wietrznia” i użytku ekologicznego „Oczko Wodne”.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzację terenową i syntezę uwarunkowań
 • projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części tekstowej oraz graficznej
 • prognozę oddziaływania na środowisko zapisów Planu Miejscowego
 • prognozę skutków finansowych wejścia w życie Planu Miejscowego
 • projekty ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień oraz propozycję sposobu rozpatrzenia wniosków składanych do projektu Planu
 • projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień
 • analizę uwag wniesionych do projektu Planu oraz przygotowanie propozycji rozpatrzenia złożonych uwag
 • projekt Planu do uchwalenia
 • prezentację projektu Planu przed Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

 plan 03

linia projekt

Przygotowanie i opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Osiedle Przegorzały” w Krakowie

 mapa 04
Inwestor: Urząd Miasta Krakowa
Okres realizacji: czerwiec 2007 –grudzień 2009
Zakres projektu: Sporządzenie Planu, którego celem jest ustalenie reguł uporządkowania istniejącej zabudowy, właściwego wykorzystania rezerw terenów dla zabudowy mieszkaniowej oraz w szczególności warunków kształtowania przestrzeni publicznych w tym rejonie.
W ramach projektu wykonano:
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej
 • opracowanie projektu planu
 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 • opracowanie prognozy skutków finansowych
 • złożenie dokumentacji toku formalno-prawnego

 plan 04

linia projekt

Wykonanie prac geodezyjno-planistyczno-projektowych do planu Misratah, w tym projektów MasterPlanów dla 5-ciu obszarów wraz z koncepcjami infrastruktury technicznej oraz koncepcjami drogowymi

 
Inwestor: Biuro Gharnata ds. Konsultacji Inżynieryjnych
Okres realizacji: wrzesień 2007 –grudzień 2009
Zakres projektu: Sporządzenie Planu dla 5-ciu obszarów miasta o zróżnicowanej strukturze przestrzennej.
W ramach projektu wykonano:
 • mapy geodezyjne dla obszarów objętych MasterPlanami
 • inwentaryzację urbanistyczną w terenie
 • analizy i uwarunkowania występujące na obszarach
 • koncepcje MasterPlanów w skali 1:5000
 • koncepcje drogowe w skali 1:5000koncepcje infrastruktury technicznej w skali 1:5000MasterPlany w skalach 1:2000 i 1:1000Raporty dokumentujące przyjęte rozwiązania

 plan 05

linia projekt

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Maków Podhalański

 mapa 06
Inwestor: Gmina Maków Podhalański
Okres realizacji: lipiec 2008 –marzec 2011
Zakres projektu: Sporządzenie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniającego w szczególności zapisy związane z ochroną środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody oraz krajobrazu kulturowego.
W ramach projektu wykonano:
 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Gminy
 • inwentaryzację w terenie
 • strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko
 • przeprowadzenie procedury sporządzenia projektu zmiany Studium
 • dokumentację toku formalno-prawnego
 • jako zadanie dodatkowe-Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Maków Podhalański

 plan 06

linia projekt

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Krosna pn. "Krościenko XI"

 mapa 07
Inwestor: Urząd Miejski w Krośnie
Okres realizacji: listopad 2008 –grudzień 2010
Zakres projektu: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w którym zostaną ustalone reguły zagospodarowania przestrzennego terenów znajdujących się w obrębie miasta Krosna.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzacje w terenie
 • projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany Studium wraz z udokumentowaniem toku formalno-prawnego
 • projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • prognozy skutków finansowych
 • dokumentację toku formalno-prawnego
 • analizy decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji o pozwoleniu na zabudowę

 plan 07

linia projekt

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Kliny-Zachód II" w Krakowie

 mapa 08
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Okres realizacji: grudzień 2008 –listopad 2011
Zakres projektu: Przygotowanie i opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania, w którym zostały określone zasady kształtowania przestrzeni urbanistycznej, zaproponowane rozwiązania komunikacyjne z innymi dzielnicami Krakowa przy zapewnieniu odpowiedniej ilości przestrzeni publicznej, elementów infrastruktury społecznej i wyposażenia w podstawowe usługi oraz należytej ochrony istniejących zasobów przyrodniczych.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzacje urbanistyczną w terenie
 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego planem
 • zbieranie materiałów, danych, analizę urbanistyczną, architektoniczną i środowiskową
 • opracowanie wytycznych do projektu i koncepcji zagospodarowania terenu
 • projekt MPZP w skali 1:2000
 • prognozę oddziaływania ustaleń Planu na środowisko
 • prognozę skutków finansowych wejścia w życie Planu
 • przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu z instytutami i urzędami
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • konsultacje społeczne z mieszkańcami

 plan 08

linia projekt

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa "Kliny-Gadomskiego II"

 mapa 09
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Okres realizacji: styczeń 2009 –wrzesień 2010
Zakres projektu: Przygotowanie projektu MPZP, określającego reguły uporządkowania istniejącej zabudowy, właściwego wykorzystania rezerw terenów dla zabudowy mieszkaniowej oraz warunki kształtowania przestrzeni publicznych.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzacje urbanistyczną w terenie
 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego planem
 • zbieranie materiałów, danych, analizę i raport o uwarunkowaniach, wnioskach i wytycznych do projektu Planu Miejscowego w formie tekstowej i graficznej w skali 1:2000
 • koncepcję Planu Miejscowego
 • projekt MPZP w skali 1:2000
 • prognozę oddziaływania ustaleń Planu na środowisko
 • prognozę skutków finansowych wejścia w życie Planu
 • przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu z instytutami i urzędami
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • konsultacje społeczne z mieszkańcami

 plan 09

linia projekt

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno

 mapa 10
Inwestor: Urząd Gminy Dębno
Okres realizacji: styczeń 2009 –grudzień 2009
Zakres projektu: Określenie polityki przestrzennej Gminy Dębno, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez aktualizację obecnego sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów.
W ramach projektu wykonano:
 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Gminy
 • przeprowadzono inwentaryzację w terenie
 • wykonano projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • procedury sporządzania projektu zmiany Studium wraz z udokumentowaniem toku formalno-prawnego

 plan 10

linia projekt

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa „Opatkowice-Pólnoc”

 mapa 11
Inwestor: Gmina Miasta Kraków
Okres realizacji: styczeń 2009 –październik 2010
Zakres projektu: Opracowanie MPZP, który umożliwi, w sposób skoordynowany, wprowadzenie nowej zabudowy, zapewniając jednocześnie prawidłową obsługę w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej i komunalnej.
W ramach projektu wykonano:
 • inwentaryzacje urbanistyczną w terenie
 • opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego planem
 • zbieranie materiałów, danych, analizę i raport o uwarunkowaniach, wnioskach i wytycznych do projektu Planu Miejscowego w formie tekstowej i graficznej w skali 1:2000
 • koncepcję Planu Miejscowego
 • projekt MPZP w skali 1:2000
 • prognozę oddziaływania ustaleń Planu na środowisko
 • prognozę skutków finansowych wejścia w życie Planu
 • przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu z instytutami i urzędami
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • konsultacje społeczne z mieszkańcami

 plan 11