Architektura

Sposób, w jaki ukształtowana jest otaczająca nas przestrzeń, jest jednym z ważniejszych czynników decydującym o wielu aspektach naszego życia, wpływa bowiem nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na atrakcyjność turystyczną i gospodarczą danego obszaru. 

Zadaniem zespołu zajmującego się w MGGP S.A. planowaniem przestrzeni jest kreowanie spójnego architektonicznie, estetycznego i funkcjonalnego krajobrazu. Sporządzane przez naszych specjalistów plany, projekty, studia uwarunkowań, zapewniają racjonalne użytkowanie terenu, ochronę dóbr publicznych oraz podnoszenie wartości i konkurencyjności rynkowej przestrzeni urbanistycznej.

 
Szczegółowy zakres usług:
 
PLANOWANE PRZESTRZENNE
 • projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 • analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • koncepcje rozwiązań komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do zapisów w projektach miejscowych planów oraz studiów gmin,
 • projekty MasterPlanów wraz z koncepcjami architektonicznymi oraz rozwiązaniami drogowymi i infrastrukturą techniczną,
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (bądź decyzji o warunkach zabudowy) wraz z uzyskaniem tych decyzji (prace poszukiwania /rozpoznania/ stron postępowania, prowadzenie postępowania administracyjnego w gminie, przygotowanie projektów ww. decyzji i ich uzgodnienie);
ARCHITEKTURA
 • koncepcje architektoniczne i zagospodarowania terenu,
 • projekty budowlane obiektów architektonicznych;
OCHRONA ŚRODOWISKA
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • inwentaryzacje przyrodnicze (pokrycie terenu roślinnością),
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • wnioski o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne;
DORADZTWO
 • doradztwo ws. wyboru właściwej drogi inwestycyjnej dla planowanego przedsięwzięcia (ścieżka planu miejscowego, ścieżka decyzji o warunkach zabudowy, ścieżka decyzji ustalenia lokalizacji Inwestycji celu publicznego, niezbędne dokumenty i decyzje, ustalanie harmonogramu przygotowań,
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej na prace planistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wycen opracowań planistycznych,
 • opiniowanie przygotowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zapisów dla opracowań planistycznych (pozacenowe kryteria wyboru),
 • opracowywanie materiałów koncepcyjnych i promocyjnych dla gmin: oferty inwestycyjne, oferty atrakcyjności turystycznej itp.,
 • opinie urbanistyczne w zakresie zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o zmianę ewidencji gruntów (zmiana klasyfikacji gruntów).