ZSZ

 
 
MGGP S.A. jest dojrzałą i świadomą organizacją, której misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości - z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie. Swoją misję realizujemy z poszanowaniem etyki, przy jednoczesnym respektowaniu obowiązującego prawa i wymagań dotyczących środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniając wykwalifikowanych pracowników i współpracując z podmiotami o odpowiednim poziomie świadomości w sprawach jakościowych, środowiskowych i bhp.
 
Najważniejsze cele jakościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej działalności:
 • odpowiednia jakość świadczonych usług zgodna z wymaganiami naszych klientów i potwierdzona ich zadowoleniem,
 • rozwój firmy z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, zakładającej świadome i właściwie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem ekonomicznym, troską o środowisko oraz zdrowiem człowieka,
 • pomniejszanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne,
 • podnoszenie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Skuteczną realizację powyższych celów zapewniamy poprzez:
 • dostarczanie usług spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania obecnych i przyszłych klientów oraz stron zainteresowanych,
 • analizę kontekstu naszej organizacji oraz określenie ryzyk i szans,
 • doskonalenie procesów związanych z realizacją usług, procesów zarządzania firmą oraz szukanie nowych kierunków rozwoju firmy a tym samym rozwoju branż, w których działamy,
 • budowanie pozytywnych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji z otoczeniem Spółki,
 • współpracę z dostawcami, którzy oferują usługi spełniające wymagania jakościowe i których realizacji towarzyszy dbałość o bezpieczeństwo pracowników i środowisko naturalne,
 • poszanowanie zasobów przyrody, w szczególności poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i mediami energetycznymi oraz prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
 • minimalizowanie zagrożeń dla stanowisk pracy, w szczególności poprzez ich identyfikację i ocenę ryzyka zawodowego, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, aby każdy z nich rozumiał znaczenie swojej pracy w odniesieniu do misji Spółki a także czuł się odpowiedzialny za swój wpływ na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa,
 • włączenie liderów w budowanie strategii działania Spółki,
 • dostarczanie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętej polityki,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ.
Zintegrowany System Zarządzania w MGGP S.A. oparty jest na wymaganiach następujących norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007.
Zintegrowany System Zarządzania to wyraz naszej świadomej odpowiedzialności za jakość realizowanych usług, dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne.
Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron i wszystkie osoby pracujące dla MGGP S.A. lub w jej imieniu są zobowiązane do jej znajomości i stosowania.
 
 
Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu MGGP S.A.
Paweł Grad, Wiceprezes Zarządu MGGP S.A.