Geoinformacja

Zapotrzebowanie na informacje posiadające odniesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi, jest wynikiem rosnącego zainteresowania kwestią ochrony środowiska naturalnego i koniecznością bieżącego śledzenia zachodzących w nim zmian.
Geoinformacja dostarcza dane niezbędne w procesie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami przyrody, działalności gospodarczej, organizacji życia społecznego.
MGGP S.A. jest uznanym liderem na rynku usług związanych z geoinformacją. Dysponując nowoczesnymi technologiami, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą specjalistów, dostarczamy naszym Klientom gotowy model kształtowania przestrzeni, spełniający wysokie standardy jakości, dokładności i niezawodności, który może być wykorzystany jako kluczowe narzędzie w procesie decyzyjnym.
 
Szczegółowy zakres usług:
 
GEODEZJA KLASYCZNA
 • pomiary podstawowe: projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych,
 • mapy do celów projektowych,
 • numeryczne mapy do celów projektowych 2D, 3D,
 • pomiar uzbrojenia podziemnego terenu,
 • precyzyjne pomiary osiadań, przemieszczeń oraz odkształceń budowli,
 • pomiar pionowości obiektów,
 • pomiar profili,
 • pomiar objętości mas ziemnych;
 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
 • kompleksowa obsługa geodezyjna kontraktów, głównie inwestycji drogowych i kolejowych,
 • mapy do celów koncepcyjnych, opiniodawczych, prawnych,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości objętych zakresem inwestycji,
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienie, ustalenie i stabilizacja punktów granicznych obszaru inwestycji,
 • opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja powykonawcza;
 BAZY DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
 • zakładanie i aktualizacja Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
 • zakładanie i modernizacja baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
 • zakładanie i aktualizacja Baz Danych Obiektów Topograficznych BDOT500,
 • opracowanie baz danych LPIS – System Identyfikacji Działek Rolnych,
 • zakładanie i aktualizacja BDaz danych Topograficznych: BDOT10K, VMap Level 2,
 • opracowanie specjalistycznych baz danych i kartograficznych opracowań tematycznych:
  - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,
  - enviDMS – cyfrowe mapy hydrograficzne,
  - Mapy zagrożenia powodziowego;
 FOTOGRAMETRIA
 • zdjęcia lotnicze i skaning laserowy,
 • ortofotomapy (barwne, w podczerwieni, NDVI) ze zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • tworzenie Numerycznego Modelu Terenu DTM i Pokrycia Terenu DSM ze zdjęć,
 • klasyfikacja chmury punktów,
 • opracowanie map płaskich i 3D, profili, modelów budynków z modelu stereoskopowego lub chmury punktów,
 • opracowywanie danych, generowanie obiektów 3D ze skaningu laserowego (LIDAR);
 KATASTER
 • podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości,
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • kompleksowe modernizacje Baz Danych Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej m.in. użytków gruntowych,
GIS
 • paszportyzacja i zasilanie danymi systemów zarządzania infrastrukturą w przedsiębiorstwach przesyłowych,
 • portale internetowe zintegrowanej informacji przestrzennej,
 • systemy informacji przestrzennej dla miast, powiatów i gmin;
CYFROWA ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
 • cyfryzacja, archiwizacja i budowa repozytoriów dokumentacji technicznej.