Inżynieria

MGGP posiada 20-sto letnie doświadczenie w przygotowywaniu i zarządzaniu procesami inwestycyjnymi oraz nadzorowaniu ich realizacji przy zastosowaniu nowoczesnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Szczególny nacisk kładziemy na projekty związane z infrastrukturą drogową, kolejową, ochroną środowiska, inwestycjami w zakresie linii przesyłowych oraz obiektów kubaturowych.
Nasze usługi obejmują opracowanie projektu koncepcyjnego, projektów wykonawczych, zarządzanie kontraktem, kontrolę oraz nadzór inwestorski. Przygotowujemy również szczegółowe opisy Przedmiotu Zamówienia, a także rzetelne analizy ryzyka i zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 
Szczegółowy zakres usług:
 
PLANOWANIE INWESTYCJI:
 • sporządzanie i aktualizacja map do celów projektowych,
 • zgłaszanie prac geodezyjno-kartograficznych do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego oraz pozyskanie na mapach klauzuli o przydatności do celów projektowych,
 • wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych przewidzianych do wykupu i uzyskanie prawomocnych decyzji podziałowych od odpowiednich organów administracji państwowych,
 • wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości, oszacowania przez rzeczoznawców majątkowych szkód za zajęcie terenu,
 • pozyskanie dokumentów i uzgodnień formalno-prawnych niezbędnych do wykupu gruntów,
 • prace polowe m.in.: pomiar sytuacyjno – wysokościowy, pomiar urządzeń podziemnych, stabilizacja punktów,
 • czynności związane z przeprowadzeniem pomiarów korytowych przekrojów poprzecznych mokrych, opracowaniem geodezyjnym przekrojów korytowych oraz inwentaryzacją i opracowaniem dokumentacji geodezyjnej obiektów inżynierskich,
 • uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, porozumień, opinii i decyzji niezbędnych do realizacji robót, szczególnie dotyczących zajętości terenu i służebności przesyłu dla linii energetycznych, gazociągów.
PROJEKTOWANIE:
 • budowy i przebudowy dróg i autostrad, mostów, estakad,
 • kolei – projekty układów torowych wraz z podtorzem i odwodnieniem, projekty peronów, układów trakcji tramwajowej wraz z systemami jej zasilania,
 • energetyki i teletechniki – projekt sieci elektroenergetycznych (NN, ŚN, WN), teletechnicznych, projekty oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej
 • ochrony środowiska- modernizacja oczyszczalni ścieków, inwentaryzacje szaty roślinnej, analizy porealizacyjne, raporty oddziaływań na środowisko
 • inżynierii wodnej – regulacje rzek i potoków,
 • nadzór autorski
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI:
 • reprezentowanie Inwestora przed Wykonawcą Robót oraz stronami trzecimi kontraktu
 • administrowanie, zarządzanie oraz koordynacja  – monitorowanie postępu robót według przyjętego harmonogramu, opracowanie raportów z postępu robót, analiza i przeciwdziałanie ewentualnym ryzykom podczas realizacji procesu inwestycyjnego
 • nadzór finansowy budowy - przygotowanie rozliczeń finansowych pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, kontrola kosztów w trakcie realizacji inwestycji, weryfikacja i akceptacja roszczeń finansowych Wykonawcy
 • nadzór techniczny – prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, kontrola zgodności realizacji robót z kontraktem
 • nadzór prawny - rozstrzyganie sporów pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą Robót
POMOC TECHNICZNA
 • opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ) i udział w procedurach przetargowych
 • doradztwo kontraktowe, pomoc techniczna i zastępstwo inwestorskie
 • wnioski o dofinansowanie inwestycji
 • konsultacje społeczne i szkolenia
 • monitoring i ewaluacja projektów