Środowisko

Zarządzanie zasobami wodnymi wymaga podejścia holistycznego – odnoszącego się do wszelkich dziedzin życia człowieka i gospodarki oraz potrzeb środowiska. Ponadto planując i realizując wszelkie rozwiązania infrastrukturalne należy dbać o trwałość układów przyrodniczych i ciągłość funkcjonowania środowiska poprzez ograniczania presji na tereny wrażliwe i unikanie tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody.
Powyższe stwierdzenia towarzyszą pracy zespołów zajmujących się w MGGP SA gospodarką wodną i analizami środowiskowymi. Doświadczona kadra ekspertów z zakresu inżynierii środowiska, hydrologii, hydrotechniki i ochrony środowiska wykorzystująca w swej pracy obowiązujące metodyki wspomagane analizami GIS jest gwarantem wysokiej jakości opracowanych dokumentów planistycznych, ekspertyz i analiz środowiskowych. Współpraca kadry inżynieryjnej z zespołem środowiskowym już na etapie planowania i projektowania rozwiązań infrastrukturalnych umożliwia realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
Wieloletnie doświadczenie MGGP SA opiera się na opracowaniu szeregu opracowań i dokumentów planistycznych na poziomie kraju, dorzecza, regionu, zlewni, czy pojedynczych rozwiązań w ramach poszczególnych dziedzin:.

Szczegółowy zakres usług:
 
ZARZĄDZANIE ZSOBAMI WODNYMI
Opracowywanie dokumentów planistycznych, prac analitycznych i koncepcyjnych w gospodarowaniu wodami dotyczących:
 • ochrony wód i zarządzania zasobami wodnymi,
 • zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • przeciwdziałania skutkom suszy,
 • utrzymania wód

z wykorzystaniem:

 • modeli matematycznych zlewni do sporządzania bilanów wodno-gospodarczych,
 • modeli hydrologicznych opad - odpływ,
 • modeli hydraulicznych (jedno- i dwuwymiarowych),
 • analiz przestrzennych GIS;
HYDROTECHNIKA
 • opracowania projektowe w zakresie regulacji rzek i potoków,
 • projektowanie obiektów hydrotechnicznych;
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 • analizy i rozwiązania koncepcyjne w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz zasilania w wodę w oparciu o matematyczny model symulacyjny;
ANALIZY ŚRODOWISKOWE
 • przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, planów, programów,
 • wykonanie ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • opracowanie planów ochrony parków narodowych,
 • opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 oraz rezerwatów przyrody,
 • opracowanie studiów ochrony krajobrazów,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • inwentaryzacje dendrologiczne.